69068, вул. Аваліані 19-А, Запоріжжя, тел. (061) 228-02-59, факс (061) 228-02-58 e-mail: ndekc@zp.npu.gov.ua
Дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій

Експертиза (дослідження) документів про економічну діяльність підприємств і організацій спрямована на дослідження закономірностей утворення та відображення інформації щодо фінансово-економічних показників діяльності підприємства, формування їх статутних фондів, акціонування, паювання, банкрутства та ліквідації підприємств, орендних відносин, цільового використання бюджетних та інших коштів підприємств за господарськими операціями.  

 

Завдання, яке вирішуються при проведенні дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій

– визначення документальної обґрунтованості, аналізу показників фінансового стану (платоспроможності, фінансової стійкості, прибутковості тощо)  

– визначення документальної обґрунтованості аналізу і структури майна та джерел його придбання  

– визначення документальної обґрунтованості стану та інтенсивності використання оборотних активів та джерел їх формування  

– визначення документальної обґрунтованості та аналізу джерел власних коштів та результатів фінансово-господарської діяльності  

– установлення документальної обґрунтованості та аналізу загальногосподарських і спеціальних фондів  

– визначення документальної обґрунтованості та аналізу реальності розрахунків з дебіторами і кредиторами  

– визначення документальної обґрунтованості розрахунків при приватизації та оренді відповідно до чинних методик оцінки вартості майна, що приватизується, та інші питання, пов'язані з приватизацією, банкрутством підприємств  

– визначення документальної обґрунтованості розрахунків частки майна при виході учасника зі складу засновників  

– визначення документальної обґрунтованості розрахунків втраченого заробітку (від несвоєчасної виплати компенсації заподіяної шкоди при втраті працездатності і в інших випадках)  

– визначення документальної обґрунтованості цільового витрачання бюджетних коштів  

– визначення документальної обґрунтованості розрахунків втраченої вигоди  

 

Об’єктами дослідження виступають: договори, первинні документи (видаткові накладні, прибуткові касові ордера, видаткові касові ордера), облікові бухгалтерські регістри, виписку банку, касові книги. звітність, акти перевірок та інші

 

Орієнтовний перелік вирішуваних питань

– Визначити основні економічні показники (ліквідності, платоспроможності та прибутковості) господарсько-фінансової діяльності (зазначити організацію) на дату (на 01 січня (2010, 2011 року або іншого року). Як вказані показники характеризують господарсько-фінансову діяльність (зазначити організацію, підприємство)?  

– Чи підтверджується документально сума внеску до статутного фонду (зазначається організація або учасник) та розрахунок розміру частини майна, що підлягає поверненню учаснику, який вибув зі складу засновників (зазначається дата виходу)?  

– Чи підтверджується документально розмір збитку від необґрунтованого заниження (несплати) орендної плати (зазначається організація) за період (зазначається який) і в якій сумі?  

– Чи підтверджуються документально висновки акта перевірки щодо нецільового використання бюджетних коштів, отриманих підприємством (назва) за бюджетною програмою (назва програми) в сумі (зазначається сума)?  

– Чи підтверджуються документально висновки акта перевірки стосовно наявності у підприємства (організації) (назва) заборгованості з виплати заробітної плати станом на (зазначити дату)?  

– На які потреби були витрачені грошові кошти підприємства (назва) в період існування заборгованості по заробітній платі перед своїми працівниками?  

– Чи підтверджується документально розрахунок дивідендів до виплати, здійснений підприємством (назва) емітенту корпоративних прав (назва юридичної або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи) за період (зазначається період)?